Huisregels

Huisregels De Thermen 2

De huisregels zijn opgesteld, zodat een bezoek aan één van de accommodaties van De Thermen 2 voor iedereen veilig en prettig is. Wij verwachten van onze gasten dan ook dat zij zich aan ons reglement zullen houden.

  1. Algemeen

Gasten van de Thermen 2 horen bekend te zijn met onze huisregels.

Bij verschil van mening over de uitleg van een huisregel, is het oordeel van de dienstdoende leidinggevende altijd doorslaggevend.

Een accommodatie bestaat uit alle binnenruimten, alle buitenruimten en alle overdekte ruimten, inclusief grasvelden, parkeerplaatsen en fietsenstallingen. Een zwemaccommodatie bestaat uit alle zwembassins, kleedruimten en overige ruimten die bereikbaar zijn na toegang via het tourniquet.

Onder gast wordt in dit reglement ook verstaan gebruiker en/of bezoeker.

Iedere gast is verplicht aanwijzingen van medewerkers stipt en direct op te volgen.

Verbaal en/of lichamelijk geweld en/of ander agressief gedrag wordt niet getolereerd.

Ouders en/of verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor het doen en laten van hun kinderen. Als de kinderen niet over een zwemdiploma beschikken, zijn zij verplicht om opblaasbare vleugeltjes of een drijfpak met drijvers erin te dragen. Kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma A, mogen de zwemaccommodatie alleen betreden onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder. Per volwassene, in het bezit van een zwemdiploma mogen niet meer dan twee kinderen zonder zwemdiploma begeleid worden. 

Met behulp van audiovisuele apparatuur wordt er gewaakt over de veiligheid van bezoekers en medewerkers, alsmede over ieders eigendommen.

Personen en/of groepen die zich misdragen, kunnen uit de (zwem)accommodatie worden verwijderd zonder recht op restitutie van de betaalde entree.

Het is niet toegestaan voorwerpen mee te nemen die gevaar op kunnen leveren. Ook is het niet toegestaan om zelf alcoholische dranken, drugs, snus of lachgas mee te brengen en/of te gebruiken.

Ook is het gebruik van een waterpijp verboden binnen onze accommodatie.

Het is niet toegestaan om met meer dan 4 personen uit één groep in het bubbelbad te zitten.

Ter voorkoming van onnodige risico’s is een bezoeker die onder strenge medische controle staat, verplicht dit vooraf te melden bij de dienstdoende leidinggevende.

Aan personen die zich niet aan de huisregels houden of zich ernstig misdragen kan de toegang worden ontzegd. Een dergelijke ontzegging wordt gedaan in een aangetekend schrijven en geldt voor een periode van maximaal 5 jaar.

Schade voortvloeiend uit een ander dan normaal gebruik van eigendommen van De Thermen 2 wordt voor rekening van de veroorzaker hersteld. De veroorzaker wordt hiervoor schriftelijk aansprakelijk gesteld. Blijft een veroorzaker in gebreke de schade te vergoeden, dan kan deze de toegang tot de zwembaden worden ontzegd tot het tijdstip waarop het te betalen bedrag aan de Thermen 2 is voldaan.

De directie van de Thermen 2 aanvaardt geen aansprakelijkheid tijdens het gebruik van de accommodatie(s) ten aanzien van ziekten, ongevallen, vermissingen of schade aan de bezoekers of hun eigendommen.

  1. Toegang zwemaccomodatie en waardevolle voorwerpen

De zwemaccommodatie is uitsluitend toegankelijk voor gasten en begeleiders (18+) van kinderen die deelnemen aan zwemactiviteiten.

Op vrijdagavond (18.30-21.30 uur) geldt een leeftijdsgrens t/m 14 jaar. De zwemaccommodatie is dan uitsluitend toegankelijk voor gasten (t/m 14 jaar). Gasten (t/m 14 jaar) mogen alleen, dan wel met maximaal twee ouders/verzorgers (18+) de zwemaccommodatie betreden. Bij twijfel behoudt de beveiliging zich het recht om te vragen naar een geldig identificatiebewijs. Indien de gast weigert hieraan mee te werken, behouden wij ons het recht om toegang tot de zwemaccommodatie te weigeren.

De zwemaccommodatie mag uitsluitend worden betreden na betaling van de verschuldigde entree. Het zonder toegangsbewijs proberen binnen te komen (of het helpen van anderen hierbij) betekent een zwemverbod voor bepaalde tijd. Medewerkers kunnen altijd lezing van de zwempas verlangen. Misbruik van de zwempas kan onmiddellijk inbeslagname tot gevolg hebben, zonder restitutie van resterende waarde en/of betaalde borgsom.

Dronken bezoekers of bezoekers waarvan een vermoeden bestaat dat zij gevaar of hinder voor anderen opleveren, worden niet toegelaten.

Indien beschikbaar, kunnen kleding en waardevolle voorwerpen worden opgeborgen in de daarvoor bestemde kluisjes in de zwemaccommodatie.

De directie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade in verband met diefstal, verduistering, verlies, vermissing of verwisseling van eigendommen van bezoekers.

  1. Kleedruimte en garderobe

Alle bezoekers kunnen gebruik maken van de opengestelde kleedruimten. In de kleedruimten mag geen kleding en schoeisel worden achtergelaten. Deze behoren middels een kledinghaak op de garderoberekken of in de kluisjes te worden opgehangen, zodat gasten na u ook nog gebruik van de kleedruimtes kunnen maken.

  1. Hygiëne

Douchen voor het betreden van het zwemwater is verplicht.

Bezoekers met een open wond, een uitwendige infectie of een wondverband mogen geen gebruik maken van de zwembassins.

Voor de hele accommodatie binnen geldt een rookverbod, ook op ons buiten terrein.

Het betreden van de zwemruimten met buitenslippers of schoenen is niet toegestaan.

Afval moet worden gedeponeerd worden in de daarvoor bestemde afvalbakken.

Het meenemen van honden of andere huisdieren is verboden.

  1. Gebruik van de zwemaccommodatie

Zonder toestemming van de dienstdoende leidinggevende mag door bezoekers geen zwemles worden gegeven.

Het is niet toegestaan om te rennen of zich onveilig, onhygiënisch, of onordelijk te gedragen.

Medewerkers mogen zich van de geoefendheid van een zwemmer overtuigen. De zwemmer is verplicht zich aan de uitspraak hierover te houden. Niet geoefende zwemmers hebben geen toegang tot het voor hen diepe gedeelte van de bassins.

Het is niet toegestaan om met geluidsapparatuur de binnenbaden te betreden. In overige delen van de accommodatie is het gebruik van geluidsapparatuur toegestaan, voor zover anderen hiervan, naar het oordeel van de medewerkers, geen hinder van ondervinden.

Het is verboden in het zwembad te fotograferen of op enige andere manier beeldmateriaal te maken. Het is alleen toegestaan als er expliciet vooraf toestemming is verkregen van dienstdoende zwembadmedewerker (bijv. verjaardagfeestjes van eigen kinderen).

  • Indien er toestemming is verkregen mag men alleen personen fotograferen die daar toestemming voor hebben gegeven aan de fotograaf.
  • Als de fotograaf foto’s maakt van personen die daar geen toestemming voor hebben gegeven, dienen alle foto’s in het bijzijn van de zwembadmedewerker te worden verwijderd. Tevens zal degene die de foto’s heeft genomen de accommodatie moeten verlaten, dit zonder restitutie van het entreegeld.

 

Bij gebruik van de zwembaden en doucheruimten is gepaste zwemkleding verplicht.

De glijbaan in het zwembad mag alleen gebruikt worden, als de waterstroom in werking is. De instructies op het informatiebord bij de glijbaan moeten altijd worden opgevolgd.

Eigen spelmateriaal mag uitsluitend met toestemming van de dienstdoende leidinggevende worden gebruikt. Tennisballen en waterpoloballen zijn niet toegestaan.

  1. Parkeren

Vervoermiddelen dienen op de daarvoor bestemde plaatsen te worden geplaatst. Foutief geparkeerde vervoermiddelen zullen worden verwijderd. De toegangswegen tot de accommodatie moeten, uit het oogpunt van bereikbaarheid voor hulpdiensten, te alle tijden vrij worden gehouden.

  1. Overige bepalingen

Bij verschil van mening over een huisregel, kan de gast het geschil schriftelijk voorleggen aan de directie van de Thermen 2, van Foreestlaan 4, 2404 HC Alphen aan den Rijn

In alle gevallen waarin de huisregels niet voorzien, beslist de directie van de Thermen 2.

De Thermen 2 hanteert voor de zwemaccommodatie het protocol gedragsregels zwembaden en zal in voorkomende gevallen dit protocol uitvoeren.